Aktualności

Tygodniowy plan zajęć Dziennego Domu Pomocy

Dla kogo działamy?

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Działalność Domu łączy całodobową opiekę nad mieszkańcami oraz świadczenie usług opiekuńczych dla osób w nim niezamieszkujących. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla 154 osób przewlekle somatycznie chorych obu płci i 10 osób w podeszłym wieku obu płci. Przyjęcie do domu na pobyt stały następuje na podstawie decyzji o umieszczeniu wydanej przez odpowiedni organ.
Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe(miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości) oraz opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja oraz niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, wspomagające realizowane poprzez pracę socjalną, terapię i rehabilitację na poziomie obowiązującego standardu).
Wymienione wyżej potrzeby zaspakajane są ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Domu. Szczegółowy zakres opieki i usług dla każdego mieszkańca ustala się stosownie do jego stopnia fizycznej i psychicznej sprawności i zamieszcza w indywidualnych planach wsparcia. Dom może ponadto realizuje usługi opiekuńcze wobec 50 osób w nim nie zamieszkujących, mieszkańców Miasta Tarnowa, w ramach Działu – Dom Dziennego Pobytu.

Co oprócz opieki?

W naszym Domu oprócz całodobowej opieki oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych prowadzona jest praca terapeutyczna, której głównym celem jest aktywizacja Mieszkańców. Aktywność ludzi o srebrnych skroniach przedłuża Ich życie, dodaje sił do walki z chorobą pozwala zachować optymizm i wiarę w przyszłośc oraz umożliwia prowadzenie twórczego, harmonijnego życia.
Metody i formy pracy dostosowane są do aktualnego stanu zdrowa Mieszkańca. W ramach terapii prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe. Które nie tylko poprawiają ogólną sprawność, ale także niwelują nudę, bezczynność oraz jednostajny tryb życia.
Szczegółowy zakres opieki i usług dla każdego mieszkańca ustala się stosownie do jego stopnia fizycznej i psychicznej sprawności i zamieszcza w indywidualnych planach wsparcia. Dom może ponadto realizuje usługi opiekuńcze wobec 50 osób w nim nie zamieszkujących, mieszkańców Miasta Tarnowa, w ramach Działu – Dom Dziennego Pobytu.

Jakie są zasady przyjmowania do Domu?

Zasady przyjmowania do Domu: sprawdź na stronie CUS w Tarnowie

Jaki jest średni koszt utrzymania mieszkańca?

Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 77/2023 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Gminy Miasta Tarnowa - średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 wynosi 5 378,00 zł. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Ile wynosi dzienna stawka żywieniowa?

Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 2/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia stawki żywieniowej dla osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, dzienna stawka żywieniowa dla osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie w okresie od stycznia 2024 roku do grudnia 2024 roku wynosi 14,61 zł, w tym koszt śniadania – 5,79 zł, koszt obiadu – 8,82 zł.


Informacja o działalności Domu napisana tekstem łatwym do czytania ETR(ang. Easy-to-read)

Profil staruszka z siwymi włosami

Stowarzyszenie Srebrne Skronie

Łącząc doświadczenie zawodowe z posiadaną wiedzą na temat problemów z jakimi borykają się osoby starsze, niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym, postanowiliśmy powołać organizację, która będzie wspierać w/w grupy, poprzez integrację i aktywizację społeczną.
Para starszych ludzi na tle drzewa

Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu zapewnia osobom starszym, samotnym, mieszkańcom Tarnowa, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia wymagają wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu poprzez zorganizowanie wolnego czasu bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.
Ręka wskazująca na budynki

Przetargi

Lista najnowszych przetargów prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta. Informacje z otwarcia ofert oraz dokonanych wyborach. Informacje archiwalne z przeprowadzonych lub unieważnionych przetargów.
Flaga Polski

Programy Realizowane Ze Środków Budżetu Państwa

Ręka trzymająca sadzonkę rośliny

Projekty

Stare, metalowe szafki na dokumenty

Archiwum aktualności