logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  


"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
                                                             /Jan Paweł II/
Stowarzyszenie Srebrne Skronie działa od dnia 16.06.2009 roku
Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – numer KRS 0000330891,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Stowarzyszenie zostało powołane z inicjatywy grupy aktywnych osób, które na co dzień pracują w Domu Pomocy Społecznej, im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie.

Tworzą je specjaliści z dziedzinach takich jak: pomoc społeczna, służba zdrowia, psychologia i pedagogika.

Łącząc doświadczenie zawodowe z posiadaną wiedzą na temat problemów z jakimi borykają się osoby starsze, niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym, postanowiliśmy powołać organizację, która będzie wspierać w/w grupy, poprzez integrację i aktywizację społeczną.


Głównymi celami działalności Stowarzyszenia są:

  • Wspieranie działalności Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 w zakresie dostępu do kultury, edukacji, rekreacji, rehabilitacji leczniczej i społecznej, wykraczającym poza statutową działalność Domu.
  • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
  • Wspieranie i aktywizowanie społeczności lokalnych w działaniach, których celem jest poprawa warunków życia, edukacja, profilaktyka, promocja aktywnego stylu życia, bez względu na niepełnosprawność i wiek.
  • Pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, dostępie do edukacji i kultury.
  • Działalność na rzecz osób wymagających opieki, pielęgnacji, leczenia, rehabilitacji.
  • Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży i dorosłych.


W dotychczasowym dorobku możemy się poszczycić organizacją takich przedsięwzięć jak: Konkursy Plastyczne, Dzień Seniora, Andrzejki, Mikołajki, Zabawa Karnawałowa, Walentynki, Pielgrzymki do Sanktuarium w Tuchowie i do Porąbki Uszewskiej, autokarowe wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, Majówki Integracyjno-Sportowe, imprezy plenerowe dla mieszkańców DPS i DDP.


Od 2011 roku współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu "PEAD".


W sierpniu 2012 roku powołaliśmy do życia Klub Seniora "Pod Jesienną Różą", który integruje i aktywizuje lokalną społeczność.


Nasza działalność nie byłaby możliwa bez wsparcia ludzi dobrej woli. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za bezinteresowną pomoc i życzliwość.


Osoby pragnące wspierać działania naszego stowarzyszenia prosimy o wpłaty na
numer konta: 88 1540 1203 2053 4293 1610 0001


Z góry dziękujemy za okazaną pomoc, serce, zainteresowanie i zrozumienie potrzeb ludzi w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i trudnej sytuacji życiowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008-2012 DPS Tarnów