Przetargi

Status:

Ogłoszone

20.11.2020

Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 214 000 EURO na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2019., 1843r., z późn. zm.), na dostawę żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (mieszkańcy DPS oraz podopiecznych Działu DDP).


Status:

Ogłoszenie

06.11.2020

Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy "prawo zamówień publicznych" na rok 2021: