logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  

 
Regulamin Klubu Seniora "Cafe pod jesienną różą"
Prowadzony przez Stowarzyszenie Srebrne Skronie
 

 1. Klub Seniora został powołany na mocy uchwały z dnia 10.08.2012 roku, podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Srebrne Skronie.
 2. Klub Seniora realizuje zadania własne i statutowe Stowarzyszenia w zakresie aktywizacji, upowszechniania dostępu do kultury, edukacji, integracji społecznej.
 3. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia Srebrne Skronie, w lokalu Stowarzyszenia, przy ul. Szpitalnej 53, w Tarnowie.
 4. Przynależność do Klubu Seniora jest oparta za zasadzie dobrowolności.
 5. Członkiem Klubu może zostać mieszkaniec miasta Tarnowa, po złożeniu pisemnej deklaracji.
 6. Organem nadzorującym działalność Klubu jest Stowarzyszenia Srebrne Skronie.
 7. Osobą odpowiedzialną za działalność Klubu jest koordynator wybrany przez Zarząd Stowarzyszenie Srebrne Skronie.
 8. Dni i godziny zajęć ustala się w porozumieniu z koordynatorem. Miesięczne plany zajęć będą wywieszane na tablicy ogłoszeń.
 9. Wszystkie uwagi, propozycje i zastrzeżenia należy kierować bezpośrednio do koordynatora, a w sprawach spornych do Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Każdy członek klubu ma obowiązek przestrzegania regulaminu klubu, powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, szanowania mienia, oraz kierowania się życzliwością i chęcią pomocy innym.
 
Cele i zadania Klubu Seniora "Cafe pod jesienną różą"

 1. Promowanie aktywnego stylu życia.
 2. Wspieranie społeczności lokalnych poprzez integrację społeczną.
 3. Poprawa jakości życia, poprzez dostęp do edukacji, profilaktyki, rekreacji i kultury.
 4. Rozbudzanie twórczej kreatywności.
 5. Promowanie idei wolontariatu wśród Seniorów.
 6. Podniesienie poczucia własnej wartości.
 7. Niwelowanie poczucia samotności, bezużyteczności.
logo BIP
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008-2012 DPS Tarnów